dinitrol.dk Rustbeskyttelse
Rustbeskyttelse
Garantibestemmelser

1. Dækningsomfang.
For biler på 3.500 kg totalvægt og derunder omfatter garantien alene skader opstået følgende steder på bilens karosseri: forpanel, kølerparti, forskærme, motor- og bagagerumsklap, dørpaneler, bagpanel, bundplade, vognbund og dennes vanger, traverser og forstærkninger, for- og bagbro, forreste og bageste indvendige skærme (hjulkasser), bagskærme, døre samt dørstolper fra nederste rudekant og nedefter.
For pick-ups omfatter garantien dog ikke lad med dertil knyttede beslag.
For lastbiler på over 3.500 kg. totalvægt omfatter garantien alene de i stk. 1 anførte steder, som er en del af førerhuset.

2. Krav til bilen.
Bilen er alene omfattet af garantien, såfremt første garantibehandling foretages inden 60 måneder efter tidspunktet for bilens første indregistrering.
Bilen skal ved første behandling være forsynet med inderskærme i begge forskærme. Inderskærmene skal være godkendt af garantiudstederen. Desuden skal der monteres bagskærmskantlister, hvis det er muligt.

3. Behandlingssteder og garantibevis.
Garantibehandlingerne kan alene foretages af en forhandler, som er medlem af Dinitrol Forhandlerforeningen. Behandlingerne kan forlanges udført af ethvert medlem, uanset hos hvilket medlem tidligere garantibehandlinger måtte være foretaget.
Som dokumentation for udført garantibehandling anfører forhandleren datoen herfor og påfører garantibeviset sit stempel, underskrift og et garantistempel.

4. Hvilke rustskader.
Garantien omfatter alene skader, hvorved en af garantien omfattet del er gennemrustet. Skaden skal være forårsaget af en rustdannelse, som er opstået på den rustbehandlede side af den pågældende del.

5. Rustskader der ikke omfattes af garantien.Følgende skader omfattes ikke af garantien:
a. Skader som dækkes af fabrikantens garanti, bilens kaskoforsikring eller andre forsikringer.
b. Skader forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse, herunder manglende udbedring af lakskader som følge af stenslag eller lignende.
c. Eftermonterede antenner, spejle, lygter og lignende eftermonterede dele.
2 d. Skader på dele som ikke omfattes af ML-metoden, herunder forkromede dele, udstødningssystem, brændstoftank, bremserør, motorblok, gearkasse, differentiale, hjul, kofanger, ophæng og bolte.
e. Skader på steder hvor pladedele er samlet med eller hulrum udfyldt med skumplast sealer eller andre tætningsmaterialer, som umuliggør rustbeskyttelse efter ML-metoden.
f. Skader forårsaget af, at den skadede del har været gennembrudt ved fysisk påvirkning.
g. Skader som skyldes uforsigtig omgang med benzin, akkumulatorsyre eller lignende.
h. Skader forårsaget af forkert pladereparationer.

6. Garantiperiode og behandlingsintervaller.
Garantien løber det antal år, som er anført i garantibeviset, dog max. 30 år regnet fra første indregistreringsdato.
Garantien dækker imidlertid alene, såfremt bilen efter første dobbeltbehandling får foretaget en efterbehandling hver 24. Måned (+/-30 dage). Bilen skal have DINITROL komplet hver 24. Måned.
Bilejeren skal selv sørge for rettidig bestilling af behandling.

7. Anmeldelse af garantiskader.
Bilejeren skal inden 30 dage efter, at han har konstateret eller burde have konstateret en skade, som han anser for omfattet af denne garanti, anmelde den til et medlem af Dinitrol Forhandlerforeningen. Bilejeren skal ved fremlæggelse af det originale garantibevis eller eventuelt på anden vis dokumentere, at garantien er gældende.

8. Garantireparationer.
Medlemmerne af Dinitrol Forhandlerforeningen har indgået aftale om, at udbedring af en garantiskade ikke alene kan ske hos den forhandler, som har udført behandlingen, men hos en hvilken som helst forhandler, der er medlem af Dinitrol Forhandlerforeningen.
Forhandleren afgør alene, hvorledes en teknisk forsvarlig udbedring foretages.
Reparationsprisen kan aldrig overskride bilens handelsværdi på skadetidspunktet i henhold til D.A.F.'s brugtvognsindkøbskatalog. Følgeskader, værdiforringelse, stilstandstab og transportomkostninger dækkes ikke af garantien.
Såfremt karosseriet bliver udsat for trafikskader, hærværk eller anden beskadigelse, skal de reparerede eller udskiftede dele inden 30 dage genbehandles hos en forhandler, der er medlem af Dinitrol Forhandlerforeningen, Genbehandlingen sker for bilejerens regning og dens udførsel dokumenteres i overensstemmelse med det i pkt. 3, stk. 2, anførte.

9. Tvister.
Ved uenighed mellem en forhandler og bilejeren om omfanget eller årsagen til en skade, kan kunden indbringe sagen for Dinitrol Forhandlerforeningens skadesudvalg, der med bindende virkning for forhandleren kan træffe afgørelse i sagen.
Denne bestemmelse afskærer ikke bilejeren for at indbringe sagen for de almindelige domstole. I givet fald er kunden forpligtet til at indbringe sagen for byretten i den retskreds, hvori den forhandler, som har foretaget den første garantibehandling, er hjemmehørende.

10. Ophør.
Garantien bortfalder under alle omstændigheder ved udløbet af den under punkt 6, stk. 1, anførte garantiperiode.
Endvidere bortfalder garantien, hvis bilen erklæres for totalskadet.

11. Dansk rets almindelige regler.
Denne garanti yder bilejeren særlige rettigheder med hensyn til de i punkt 4 anførte skader, men det bemærkes, at bilejeren derudover har alle sædvanlige rettigheder, som følger af dansk rets almindelige regler.

 
Adskillelse

I nedenstående galleri kan du se forskellige eksempler på, hvor meget adskillelse der er på de forskellige bilmodeller inden man rustbeskytter netop din bil.

 
Hvornår

Hvornår skal jeg rustbeskytte bilen....?

Hvornår man skal begynde at rustbeskytte sin bil afhænger af flere forhold. Er det en ny bil, som man vil beholde i mange år, bør man starte allerede ved leveringen fra forhandleren. Det giver både den mest effektive beskyttelse på langt sigt samt det billigste behandlingsforløb.

Er bilen derimod brugt, bør man rådføre sig med sit lokale Dinitrol Center, som vil være behjælpelig med vejledning om behandlingstype samt tidspunkt. Det vil altid kunne betale sig af ofre en effektiv rustbeskyttelse, idet det vil forlænge bilens levetid.

Alt efter bilens alder og stand har DINITROL en behandlingstype til netop din bil. 

" Kontakt dit lokale Dinitrol Center og få et uforpligtende tilbud på en DINITROL-  behandling".

 
Hvorfor

Hvorfor skal jeg rustbeskytte min bil?

Det danske klima hører til blandt verdens mest korrosive, hvilket betyder, at der er fugtighed i bilens karrosseri stort set året rundt og udsætter derfor din bil for at få rustangreb allerede i bilens første leveår.

Selvom bilfabrikkerne yder mange års rustgaranti, er det kun en garanti imod gennemtæring indefra på
karrosseriet, hvilket vil sige, at der skal være hul i pladen, før skaden er omfattet af garantien. Garantien
omfatter derimod ikke bundkar, bremserør og øvrige mekaniske dele i bilens undervogn.

Hvis du vil undgå problemer med rust i din bil, anbefaler vi dig at få bilen effektivt rustbeskyttet så tidligt som muligt.

- Det er aldrig for tidligt og sjældent for sent.

 
Hvordan foregår det

Hvad gør DINITROL ved bilen...?

Adskillelse:
Diverse beklædninger, dækplader, inderskærme, lyddæmpende og fugtsugende svampe o.l. afmonteres og nødvendige huller bores. Alt sammen udfra det specifikke sprøjteskema på den enkelte bilmodel.

Vask & afrensning:
Undervognen højtryksrenses for salt og snavs med varmt vand. Løs belægning såsom PVC, gummihud, rustflager o.l. afskrabes. Vognbunden kontrolleres for alvorlige rustangreb.

Tørring:
Bilen sættes til tørring.

Behandling:
Over-og undervogn behandles med et tyndt fugtfortrængende og penetrerende produkt (døre, klapper, skærme, motorrum, paneler, vanger, vognbund, hjulkasser osv.). Herefter behandles den udvendige vognbund med et lyddæmpende slidlagsprodukt.

Montering:
Diverse beklædninger, dækplader, inderskærme og lyddæmpende svampe monteres igen, og huller forsegles og proppes. Bilen klargøres og vaskes udvendig før aflevering.

Se nedenstående video af behandlingsforløb:

 
Garanti mod gennemtæring

30-aars-rustgarantiMed Dinitrol rustbeskyttelse kan du opnå op til 30 års garanti imod gennemtæring.

Hvis du vil have ekstra sikkerhed for din bil, kan du på de fleste Dinitrol Centre få op til 30 års garanti.

Ikke kun nye biler

Selv om bilen ikke er ny, kan du sagtens få mange års tryghed.

På en under 60 mdr. gammel bil kan du faktisk opnå helt op til 15 års garanti.

Sådan beregnes rustgarantien:

Garantiperiode

Bilens alder Garantiperiode
0 - 12 mdr. 30 års garanti
13 -36 mdr. 20 års garanti
37 - 60 mdr. 15 års garanti

Førstegangsbehandlinger

Bilens alder 1. Behandlingsform
0 - 36 mdr. Dobbeltbehandling
37 - 60 mdr. Specialbehandling

Efterbehandlinger

Ens for alle

 Se garantibestemmelserne her

garantibevis_folderGarantibevis

Du modtager et bevis på behandlingen, hver gang din bil rustbeskyttes.

Her kan du se en detaljeret oversigt over alle de behandlinger din bil har fået, samt hvilket dinitrolcenter der har udført dem.

Følg dit garantiforløb på nettet

Når din bil er tilmeldt et Dinitrol garantiforløb, får du et brugenavn og en adgangskode til vores garantisystem.

Her kan du følge alle detaljerne omkring i din bils behandlingsforløb og hvis du sørger for at opdatere din e-mail adresse, får du automatisk en mail når det er tid til at få din bil efterbehandlet.

Kontakt dit Dinitrolcenter

Kontakt dit lokale Dinitrol Center og få yderligere information om Dinitrol's Garantisystem eller  hent vores brochure .

 


Skønhed kommer indefra

Find dit Dinitrol center

Find dit lokale Dinitrol centerFind dit lokale Dinitrol center med vores interaktive danmarkskort 

Nyhedsbrev

:

30 års garanti

Hent folderenHvis du ønsker ekstra sikkerhed for din bil, kan du på de fleste Dinitrol Centre få op til 30 års garanti.

 

Læs vores folder om dinitrol garanti.

Hent vores brochure

Download brochurenLæs vores brochure om dinitrol rystbeskyttelse.

Her kan du læse om alle de fordele der ved at bruge netop denne rustbeskyttelse. Samtidig får dugode råd til hvordan du selv kan være på forkant med rustudviklingen på din bil

Gør det selv

CARVi forhandler en lang række af "gør det selv" produkter som suplement til den egentlige dinitrol behandling.

Her kan du læse om produkter der passer netop dit behov.

Læs mere